Algemene Voorwaarden Bedmanieren.nl

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis:

 • Adverteerder: de partij die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een Mediabureau, een Overeenkomst aangaat met Bedmanieren.nl.
 • Affiliate: de partner die producten promoot in ruil voor een Affiliatecommissie. 
 • Affiliate link: een unieke link naar een webpagina waarmee een bezoeker naar een verkooppagina wordt doorgestuurd.
 • Dienst(en): de door Bedmanieren.nl aan Adverteerder te leveren (digitale) diensten bestaande uit het plaatsen van Affiliate links plus het geheel van werkzaamheden daaromheen zoals, doch niet beperkt tot, het administreren en verwerken van Orders, opstellen van Overeenkomsten tussen Adverteerders en Bedmanieren.nl en het opstellen en afhandelen van de facturen.
 • Materiaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Affiliate link benodigde Materiaal.
 • Mediabureau: de partij die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar Opdrachtgevers, hetzij op naam van haar Opdrachtgever, hetzij op eigen naam, Overeenkomsten aangaat met Bedmanieren.nl.
 • Opdrachtgever: de Adverteerder en/of het Mediabureau waarmee Bedmanieren.nl een Overeenkomst aangaat.
 • Order: een afspraak tot plaatsing van (een) Affiliate link.
 • Overeenkomst: een Overeenkomst of contract tussen Adverteerder en Bedmanieren.nl aangaande Affiliate links, inclusief deze Voorwaarden.
 • Privacywetgeving: de geldende Privacywetgeving inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.
 • Cookie: alle (persoonlijke) data opgeslagen in een bestand, pixel, script of soortgelijke technologie op de computer of andere apparaten van Gebruikers, die een server naar de browser stuurt met als doel een Gebruiker te identificeren en persoonlijke content aan hem te tonen.
 • Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door Bedmanieren.nl bepaald, waarop het Materiaal uiterlijk bij Bedmanieren.nl moet zijn aangeleverd.
 • Gebruiker(s): de Gebruiker(s) van de media.
 • Voorwaarden: de onderhavige algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten aangaande de plaatsing van Affiliate links door Bedmanieren.nl zijn deze algemene Voorwaarden van Bedmanieren.nl van toepassing. De algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 15 mei 2021 (KvK nummer: 82020639).
 2. Bedmanieren.nl heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 3. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Overeenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door Bedmanieren.nl bevestigd.
 4. Bedmanieren.nl heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn met ingang van de publicatiedatum tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Overeenkomsten.
 5. In aanvulling op deze Voorwaarden zijn op alle Overeenkomsten tevens de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij strijdigheid tussen en/of onduidelijkheid ten aanzien van de verhouding tussen deze Voorwaarden en de reclamecode, prevaleert het bepaalde in deze Voorwaarden. Adverteerder is aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. 
 6. Enige (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Indien de Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, dan dienen deze minimaal een maand voorafgaand aan de plaatsing uitdrukkelijk schriftelijk voorgelegd worden aan Bedmanieren.nl en door Bedmanieren.nl uitdrukkelijk te worden geaccepteerd. Bedmanieren.nl heeft het recht de (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand te wijzen (schriftelijk). 

Artikel 3. Orders

 1. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Bedmanieren.nl niet tot acceptatie. Niet acceptatie wordt door Bedmanieren.nl zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan Adverteerder ter kennis gebracht.
 2. Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de Overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een Order door Bedmanieren.nl dan wel (iii) door feitelijke uitvoering door Bedmanieren.nl van een opdracht van Adverteerder.
 3. Bedmanieren.nl heeft het recht om een Order zonder opgave van redenen te weigeren of te annuleren, na ontvangst door Bedmanieren.nl van het door Adverteerder toegestuurde Materiaal, eventueel zonder verplicht te zijn aan Adverteerder de reden op te geven en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever.
 4. Bedmanieren.nl verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bedmanieren.nl is vrij om naar eigen inzicht Affiliate links van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in hetzelfde artikel of op dezelfde webpagina te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Door de Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats op de website van Bedmanieren.nl kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.
 6. Opties op (specifieke) webpagina’s hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij door Bedmanieren.nl anders bepaald. Bedmanieren.nl kan deze termijn tussentijds verkorten indien zich een derde gegadigde meldt. Indien de Opdrachtgever niet voor het verstrijken van deze duur schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van de optie, vervalt deze automatisch.

Artikel 4. Materiaal

 1. Het Materiaal dient uiterlijk op de overeengekomen Sluitingstijd in het bezit te zijn van Bedmanieren.nl. Bedmanieren.nl is gerechtigd om Materiaal dat na de Sluitingstijd wordt aangeleverd niet in behandeling te nemen of te plaatsen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van een naar het oordeel van Bedmanieren.nl redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Order gemoeide bedrag.
 2. Indien het Materiaal na de Sluitingstijd aan Bedmanieren.nl ter beschikking is gesteld maar desondanks nog door Bedmanieren.nl geplaatst wordt, is Bedmanieren.nl gerechtigd de in verband de daarmee gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Adverteerder neemt bij inlevering van het Materiaal de door Bedmanieren.nl gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. 
 4. De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Bedmanieren.nl behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Bedmanieren.nl toe te rekenen) omstandigheden, de levering uit te stellen. 
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd Materiaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of websites van Bedmanieren.nl en haar Gebruikers. 
 6. Bedmanieren.nl staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van bijv. een bijbehorende afbeelding op de website.
 7. Bedmanieren.nl heeft het recht het Materiaal na voltooiing van de Order c.q. Overeenkomst te vernietigen of te wissen.
 8. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens Bedmanieren.nl vervaardigd Materiaal berusten bij Bedmanieren.nl.
 9. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van de Order.
 10. Indien het Materiaal inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, dan zal Adverteerder Bedmanieren.nl vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 5. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Affiliate links

 1. Bedmanieren.nl stuurt met behulp van het door de Adverteerder ter beschikking gestelde Materiaal bezoekers door naar de website van de Adverteerder.
 2. Bij aanvang van de Overeenkomst wordt vastgesteld of op basis van Affiliate-commissie wordt gewerkt of dat een vast bedrag wordt afgesproken (bijv. bij het plaatsen van een Affiliate link in een artikel op Bedmanieren.nl).
 3. Wanneer, bij Affiliate-commissie, door een klik op een Affiliate link op Bedmanieren.nl een actie plaatsvindt in de webwinkel van een adverteerde zal Bedmanieren.nl hiervoor de vooraf vastgestelde vergoeding ontvangen.
 4. Achter Affiliate links wordt te allen tijde de vermelding ‘(Affiliate link)’ geplaatst, of er wordt onderaan het artikel een disclaimer geplaatst dat (alle) links in het betreffende artikel Affiliate links zijn.
 5. In berichten op sociale media wordt eveneens altijd vermeld dat het een Affiliate link betreft, bijvoorbeeld door gebruik van een hashtag of een omschrijving in de tekst.
 6. Bedmanieren.nl is geen onderdeel van de Overeenkomst tussen Adverteerder en klant indien klant via een Affiliate link op www.bedmanieren.nl besluit om een product aan te schaffen bij Adverteerder. 
 7. In het privacybeleid van Bedmanieren.nl wordt de Gebruiker van de website gewezen op het gebruik van Affiliate links op de website, en op het gebruik van Cookies.
 8. De Adverteerder geeft Bedmanieren.nl toestemming om het Materiaal ten behoeve van de Affiliate link te gebruiken. De Adverteerder zal Bedmanieren.nl controleren om te bepalen of het juiste reclamemateriaal wordt gebruikt en of de juiste adverteerwijze wordt gehanteerd. Wanneer dit niet gebeurt, wordt Adverteerder in het beginsel aansprakelijk gehouden voor alle reclame-uitingen. Indien de Affiliate link verwijst naar een incorrecte website dan zal Bedmanieren.nl hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gehouden door Adverteerder.
 9. Bedmanieren.nl is gerechtigd geplaatste Affiliate links op te nemen in (her)publicaties van het betreffende artikel of de betreffende webpagina.

Artikel 6. Mediabureaus en derden

 1. Bedmanieren.nl kan aan een Mediabureau vaste en variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen waarvan de hoogte afhankelijk is van de netto jaaromzet die is gerealiseerd met de Overeenkomsten die met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau zijn gesloten.
 2. Het Mediabureau dat als bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is gehouden om de Adverteerder voorafgaand en op eigen initiatief te informeren over een eventueel eigen belang dat het Mediabureau heeft, financieel of anderszins, bij de totstandkoming van een Overeenkomst met Bedmanieren.nl. Het Mediabureau moet daarbij afdoende invulling geven aan haar verplichting om transparant te zijn jegens de Adverteerder(s) waarvoor zij optreedt.
 3. Indien een Mediabureau een Overeenkomst afsluit in naam en voor rekening van een derde, dan dient deze op verzoek van Bedmanieren.nl aan te tonen dat hij bevoegd is om te handelen in naam en voor rekening van deze derde. 

Artikel 7. Facturatie 

 1. Facturering geschiedt na voltooiing van de Diensten die Bedmanieren.nl dient te leveren onder de Overeenkomst. Bij langlopende Overeenkomsten kunnen partijen overeenkomen dat de facturatie in delen geschiedt. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Bedmanieren.nl.
 2. De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Adverteerder is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Adverteerder is uitgesloten.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is Bedmanieren.nl vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten.
 4. Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op Adverteerder bestaande vorderingen tot gevolg. Tevens heeft Bedmanieren.nl in dat geval het recht om alle eventueel nog lopende Overeenkomsten te annuleren. Bedmanieren.nl heeft voorts het recht om het verschil tussen het voor de advertentieruimte afgenomen geldende prijs en de oorspronkelijk overeengekomen prijs op te eisen als schadevergoeding van Adverteerder, onverminderd de overige rechten die Bedmanieren.nl heeft.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Bedmanieren.nl moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van Adverteerder.

Artikel 8. Annulering Order/Overeenkomst

 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Dit dient verstuurd te worden naar Constantijn Huygenstraat 18, 2026 XW Haarlem, Nederland, met kopie naar redactie@bedmanieren.nl
 2. De door Bedmanieren.nl gemaakte kosten in verband met specifieke eisen aan de Order komen in geval van annulering te allen tijde volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Tekortkoming, aansprakelijkheid, overmacht en faillissement

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Bedmanieren.nl zowel voor alle aanspraken van derden in verband met de niet of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens Bedmanieren.nl, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Affiliate link.
 2. Bedmanieren.nl kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Opdrachtgever indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bedmanieren.nl.
 3. De totale aansprakelijkheid van Bedmanieren.nl uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende Affiliate link verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien zich aan de zijde van Bedmanieren.nl onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Bedmanieren.nl het recht om zijn uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bedmanieren.nl is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Bedmanieren.nl, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een Affiliate link door Bedmanieren.nl, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Bedmanieren.nl geen beslissende controle kan uitoefenen.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 6. Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd en/of van blijvende aard is, hebben beide partijen het recht om de Order/Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.
 7. Indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, indien de Adverteerder niet kredietwaardig wordt geachte, of indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard is Bedmanieren.nl gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, waarbij het aan Bedmanieren.nl verschuldigde bedrag in zijn geheel mag worden opgeëist. 

Artikel 10. Klachten

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van een Overeenkomst aangaande een Affiliate link dienen binnen 14 dagen na (de eerste) verschijningsdatum van het artikel of de plaatsing op de webpagina schriftelijk bij Bedmanieren.nl te zijn ingediend. 
 2. Klachten over (de uitvoering van) een Overeenkomst ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Affiliate link.

Artikel 11. Privacy

 1. Bedmanieren.nl legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Bedmanieren.nl. 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Bedmanieren.nl in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Bedmanieren.nl. 
 2. Adverteerder vrijwaart Bedmanieren.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vOrderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Bedmanieren.nl van de door Adverteerder aan Bedmanieren.nl verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
 3. Adverteerder garandeert Bedmanieren.nl te allen tijde dat het gebruik van door Adverteerder verstrekte gegevens Bedmanieren.nl niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Artikel 13. Privacywetgeving

 1. De Opdrachtgever bepaalt zelfstandig het doel van en de middelen voor de verwerking van data verkregen door Cookies en is daarom de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze data en Bedmanieren.nl is noch een verwerker, noch een (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke van deze data zoals bedoeld in de Privacywetgeving.
 2. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regeling (in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet (TA) en de Privacywetgeving) bij het gebruik van Cookies bij de plaatsing of levering van Affiliate links op de media.
 3. Het is de Opdrachtgever enkel toegestaan om via Cookies de volgende metadata te verzamelen:
  1. het aantal clicks op de Affiliate link, en
  2. gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, versie en taal, geografische locatie en heeft de verplichting om deze informatie alleen te gebruiken voor zover noodzakelijk voor de (meting van de) prestaties van de Affiliate link.
 4. Behoudens het voorgaande, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om via Cookies of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de computer of andere apparatuur van Gebruikers. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van Gebruikers op de websites of apps van Bedmanieren.nl is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Bedmanieren.nl.
 5. Opdrachtgever informeert Bedmanieren.nl steeds zo tijdig als (mede: technisch) mogelijk welke Cookies worden gebruikt (door welke partij; vanaf welk domein; de levensduur van de Cookies). Indien de Cookies niet voldoen aan de Voorwaarden van deze clausule, is Bedmanieren.nl gerechtigd om het gebruik van de Cookie(s) door Opdrachtgever te verbieden.
 6. Bedmanieren.nl zal redelijke inspanningen leveren om: a) de Gebruikers in overeenstemming met de AVG duidelijk en volledige informatie te verstrekken met betrekking tot de doeleinden waarvoor de Cookies worden gebruikt, voor zover wettelijk vereist; en b) toestemming van de Gebruikers te krijgen om de Cookies namens Opdrachtgever te plaatsen of te lezen, voor zover wettelijk vereist. 
 7. De Opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor en vrijwaart Bedmanieren.nl voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet voldoen door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden aan wet- en regelgeving op het gebied van Cookies bij het plaatsen of leveren van Affiliate links, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet en de AVG.

Artikel 14. Audit recht

 1. Bedmanieren.nl kan naar eigen oordeel besluiten een audit uit te voeren of daartoe een gerenommeerd accountantskantoor in te schakelen die de audit zal uitvoeren, ten einde na te gaan of Opdrachtgever voldoet aan de bepalingen van de AVG in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever verstrekt Bedmanieren.nl inzicht in de relevante informatie, bestanden en gegevens om de audit uit te kunnen voeren en zal daartoe voorts alle nodige medewerking verlenen. De kosten van de audit komen ten laste van Bedmanieren.nl, tenzij uit de controle blijkt dat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de bepalingen van AVG in verband met de Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Order. Deze verplichting duurt voor 1 jaar na afloop van de Order voort.
 2. Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.
 3. Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, Orderbevestiging, of algemene Voorwaarden worden in de eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, indien tussen Bedmanieren.nl en Adverteerder geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2021.