Disclaimer

Van serieus over seks naar serieus over onze website.

Bedmanieren.nl, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot https://bedmanieren.nl (“de website”) en publiceert hiervoor ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen. Wanneer de op de website aangeboden links naar materialen en/of producten geen particuliere, maar commerciële doeleinden hebben en afkomstig zijn van derden, spant Bedmanieren.nl zich in om dit ten alle tijden daar duidelijk bij te vermelden door middel van een disclaimer.

Bedmanieren.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bedmanieren.nl is op 16 januari 2017 gelanceerd. Het team van Bedmanieren.nl heeft van 2016 tot 10 maart 2021 onbezoldigd gewerkt aan het toegankelijk maken van de website. Vanaf 10 maart 2021 staat Bedmanieren.nl ingeschreven als VoF met KvK-nummer 82020639.

Bedmanieren.nl spant zich continu in om de inhoud en samenstelling van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bedmanieren.nl.

De makers van de website zijn opgeleid tot psycholoog en hebben werkervaring binnen de seksuologie. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, video’s en mededelingen op de pagina’s van de website, zijn echter die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, webbeheerder, of webhost. Bedmanieren.nl benadrukt en spant zich continu in om geenszins het beeld te scheppen dat het aangeboden materiaal professionele hulp en advies bij fysieke, mentale en/of sociale klachten kan vervangen (gerelateerd aan seksualiteit noch anderszins). Bedmanieren.nl gaat geen behandelrelatie aan met haar bezoekers. Ook kan Bedmanieren.nl er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door bezoekers wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bedmanieren.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit, en Bedmanieren.nl kan hiervoor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Bedmanieren.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Bedmanieren.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende voorgenoemde materialen liggen bij Bedmanieren.nl.

Bezoekers en/of relaties kunnen materiaal (zoals meningen, artikelen, video’s of mededelingen) inzenden voor publicatie op de website. Bedmanieren.nl behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Bedmanieren.nl behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek, video- en beeldmateriaal.

Op de website en andere kanalen van Bedmanieren.nl is het mogelijk om berichten achter te laten, of materiaal in te zenden en te (laten publiceren). Bedmanieren.nl biedt de mogelijkheid om dit anoniem, onder alias of eigen naam te doen. De informatie die u invoert zal worden gebruikt, om deze zichtbaar te maken op het betreffende medium. De bezoekers en/of relaties zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor het aangeven van of zij inzendingen anoniem of met (al dan niet herleidbare) naam en toenaam willen (laten) plaatsen. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

Bezoekers en/of relaties dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de website geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers en/of relaties zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bedmanieren.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2021.